List otwarty GPDAS / GPDAS open letter

More
8 years 1 month ago - 8 years 1 month ago #1182 by kkacper
kkacper created the topic: List otwarty GPDAS / GPDAS open letter
Jako stowarzyszenie kierowców chcielibyśmy podać propozycje ulepszenia naszej ligi. Główna sprawa dotyczy ligi GPC79, ale i lig które będą w przyszłości oraz ogólnego funkcjonowania ligi.

Głównym celem tego listu jest rozmowa na temat systemu doboru aut na wyścig. Nasz pierwszy postulat to nie zmienianie auta co wyścig. Na bazie istniejącego systemu stworzyliśmy system przydzielający kierowców do zespołów przed sezonem.

Na podstawie istniejącej listy aut zostanie przygotowana lista zespołów. Dodatkowo każdy kierowca przed sezonem będzie wysyłał jednego e-maila z listą 5 zespołów, w których chciałby jeździć (od najbardziej chcianego do najmniej). Dzięki tym e-mailą stworzymy listę najbardziej pożądanych zespołów. Teraz łącząc obie listy, po policzeniu mamy w miarę sprawiedliwy wykaz zespołów. Po zakończeniu sezonu obliczamy średnią progresje każdego kierowcy i teraz przydzielamy do zespołów: 2 kierowców z najlepszą progresją idzie do zespołu, który znalazł się na 1 miejscu i tak po kolei. Oczywiście w kolejnych sezonach obliczanie progresji kierowców oraz pozycji zespołów będzie obliczane w trochę inny sposób, ale dalej na takiej samej zasadzie. Teraz może pojawić się pytanie jak się to ma do różnych modeli aut w zespole, więc my proponujemy następujące rozwiązanie: startujemy sezon z pierwszymi modelami aut (np. Ferrari z T3 a Renault z RS01). Teraz gdy ukończymy 2 wyścigi z rzędu to możemy (ale nie musimy) przesiąść się do kolejnego modelu (np. Renault, z RS01 do RS11). Natomiast jeśli dwóch wyścigów z rzędu nie ukończymy to musimy się cofnąć do starszej wersji – jest to liczone dla każdego kierowcy z osobna i nie dotyczy modyfikacji w obrębie jednego modelu).

Kolejną sprawą jest pewien element wyścigu, który doda realizmu, mianowicie tzw. rekonesans, czyli samodzielny wyjazd z boksu na pola startowe. Tutaj sugerujemy 2 min otwarcia boksów, plus 3 minuty na dojechanie na pola startowe, czyli łącznię 5 minut.

Nowe serie – jesteśmy oczywiście za nowymi seriami, ale postarajmy się najpierw zapełnić jedną.

Kwestia techniczna – naszym zdaniem w trakcie trwania sezonu nie powinno się przeprowadzać dużych zmian (np. daty wyścigów), nie jesteśmy przeciwni przerwie wakacyjnej, ale takie sprawy powinno się ustalać przed sezonem.

Ostatnia sprawa – Fireball. Widzimy, że w 90% wszystko tutaj robisz sam. Pozwól sobie pomóc, ja jako GPDAS jesteśmy ty pokazywać opinie kierowców, które nieraz gdzieś znikają. A dodatkowo trójka z nas (Gilles, KlakieR i Kacper) chcemy pomóc czynnie, Gillesowi daj trochę wpływu na F1 79, a dwóm pozostałym na nowo powstającą serię WTCC BMW. Ty jako główny admin powinieneś tylko doglądać.
Na koniec chcielibyśmy kolegów kierowców poprosić o wypowiadanie się po kwalifikacjach i wyścigu ;)

Podpisano:
Grand Prix Drivers Association of SIMRACERS.PL
w składzie :
kkacper
Gilles
Uros Goricanec
KlakieRAs an association of drivers we would like to give a proposal of making our league better. Mail issue is of league GPC79, but as well of the leagues which will be in the future and the general functioning of the league.

The main aim of this letter is a talk about the system of the picking of the cars for a race. Our first postulate is not to change car after every race. On the base of the existing system we have created a system of assigning the drivers to the teams before the season.

On the basis of the existing car list there will be made a list of the teams. In addition to that each driver before the season will send one e-mail with a list of 5 teams, in which he would like to drive (from the most wanted to the least). Thanks to that e-mails we will create a list of the most wanted teams. Now combining the two list, after calculating we get a fairly good list of teams. After the end of the season we calculate the average progression of each driver and now we assign them to teams. 2 drivers with the best progression goes to the team which has happened to be the first on the list and so on. Of course in the next seasons the calculation of the progression for drivers and of the position of the teams will happen in a bit different way, but still on the same principle. Now there might be a question how is it about the different kinds of models of the cars in the team, so propose following solution: we begin the season with first models of the car (e.g. Ferrari with its T3 and Renault with it's RS01).Now after we finnish 2 races in a row we can (but don't have to)change to the next model(e.g. Renault, from RS01 to RS11) However if in 2 races in a row we won't finish a race we have to take a step backwards to an older model (it's calculated on each driver on his own and doesn't take into consideration modifications on one of the models).

Next issue is a certain element of the race, which would add realism, namely so-called reconnaissance lap, which is you on your own exiting the pits to the starting positions. Here we suggest 2 minutes of pit's being open, plus 3 minutes to get to the starting positions, so together it's 5 minutes.

New Series - of course we are in favour of the new series, but we first would like to fill up one series.

Technical issue - our task while the season in still running should not be to make big changes (e.g. race dates), we are not against the holiday break, but things like that should be considered before the season.

Last issue - Fireball. We see that you do 90% here on your own. Let us help you, we as GPDAS are here to show the opinions of the drivers, which sometimes just vanish somewhere. In addition three of us (Gilles, KlakieR and Kacper) want to help actively, give Gilles a bit of influence in F1 79, and the 2 left the new series WTCC BMW . You as the main admin should be only supervise.

At the end we would like the fellow drivers to talk after qualifying sessions and races ;)

Signed: Grand Prix Driver Association of SIMRACERS.PL
the squad:
kkacper
Gilles
Uros Goricanec
KlakieR
Last Edit: 8 years 1 month ago by kkacper.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
8 years 1 month ago #1183 by Marek Archipow [Fireball]
Marek Archipow [Fireball] replied the topic: O:List otwarty GPDAS / GPDAS open letter
Szacun za list. Bardzo budujące. Wypunktuje wszystkie jego słabe strony, ale dajcie mi trochę czasu. :P

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
8 years 1 month ago #1184 by Piotr Gawor
Piotr Gawor replied the topic: O:List otwarty GPDAS / GPDAS open letter
no mamy nadzieje, na konstruktywny dialog :P

Zardzewiałem, zrzucam rdze...
Do poprawy:
1. Kondycja
2. Siła przedramion
3. Koncentracja
4. Stanowisko "pracy"

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
8 years 1 month ago - 8 years 1 month ago #1190 by Marek Archipow [Fireball]
Marek Archipow [Fireball] replied the topic: O:List otwarty GPDAS / GPDAS open letter
Na początku chciałbym podziękować szanownym kolegom za zaangażowanie (nie od dziś) w sprawy ligi. To budujące, że napisaliście tak duży elaborat.

Pozwolicie więc, że odniosę się do głównych założeń przytoczonych przez was.

Po pierwsze - system.
Należy sobie uzmysłowić, że samochody w modzie GP1979 mają różną fizykę. Należy zatem, w celu uatrakcyjnienia rozgrywki, prowadzić jakiś system wyboru aut. Można oczywiście dać graczom wolny wybór, ale wiadomo, że każdy chce jeździć dobrym autem, więc grid złożony byłby z samych FW07, JS11 i RS12. Nuda. Obecny system, przy różnych jego wadach, ma na celu zróżnicowanie gridu oraz ścieśnienie stawki w taki sposób, aby słabsi gracze mieli szansę pojechać dobrym autem i powalczyć z dobrym kierowcą w słabym aucie. To się na razie połowicznie udaje, ale jednak każdy ma możliwość sprawiedliwej rywalizacji, opartej na umiejętnościach, szczęściu i wynikach, czyli tym, na co składa się prawdziwe ściganie.

Wadą obecnego systemu jest to, że po wyścigu musimy czekać około tygodnia, aby wybrać bolid na następne zawody. Nie wiem więc, czym pojedziemy, zatem nie możemy trenować. Oczywiście w pewnych ramach można sobie to wyliczyć, na jaki samochód mamy szansę, więc nie jest tak do końca tragicznie.

Obecny system można zmienić w dwóch kierunkach. Można kolejność wyboru ustalić według odwrotności zajętych w ostatnim GP miejsc. Czyli pierwszy wybiera ostatni, ostatni pierwszy, itd. Można też stworzyć 3 grupy samochodów. Wtedy kierowcy z top5 klasyfikacji generalnej mogliby wybrać dowolny samochód od BT48 w dół, kierowcy z przedziału top6-10 - od Lotusa 80 w dół, od 11 kierowcy w dół można by wybrać dowolne auto. Tylko wtedy będziemy dużo takich samych aut i ucierpi na tym klimat moda.

Ponieważ GPDAS nie lubi zmian w trakcie sezonu, najprawdopodobniej system zostanie taki jaki jest, bez zmian do końca sezonu.

Teraz wady waszego systemu.
1. Większość kierowców napisze w mailu takie zespoły: Williams, Ferrari, Lotus, Renault, Ligier. Jak wtedy rozdzielić ich na pozostałe zespoły?
2. Ligier JS11, Tyrrell 009 i Wolf WR7-9 nie mają słabszych wersji. Więc pomysł z jechaniem słabszą i mocniejszą wersją bolidu, chociaż interesujący, bierze w łeb.
3. Rekonesans. Może to i fajne, ale wydłuża czas eventu o te przysłowiowe 5 minut. Nie wiem też, czy po rekonesansie następuje formation lap. Jeśli tak, niepotrzebne grzanie silnika. Jeśli nie, jeden gracz będzie stał na polu startowym i chłodził opony. Też bez sensu.

Po drugie - nowe serie.
Sprawa jest przecież omówiona w naszym gronie. Seria GP9179 jest zapełniona prawie w całości, jest progresja w każdym wyścigu. Tutaj nic bym z serią nie robił, apelowałbym jedynie o większą aktywność na serwerach, ponieważ tylko to pozwala na rekrutowanie kolejnych graczy, którzy do nas przychodzą i zostają. Druga seria WTCC BMW E90 ma już 12 graczy, więc tu też jest dobrze. Liczę, że osiągniemy pułap 20 kierowców, trzeba tylko często bywać na serwerze, czyli wiadomo, co trzeba robić. Trzecią serią może być F3 - dobry i zbalansowany mod, który testowaliśmy nadaje się do tego i zapowiada dużą walkę na torze.

Po trzecie - brak zmian.
Przede wszystkim należy pomyśleć, dlaczego zmiany są potrzebne lub nie. Nie jesteśmy dużym portalem, który ma 100 lub więcej aktywnych użytkowników. Musimy być elastyczni. Tak więc jeśli nie zmieniamy wielu rzeczy w istniejących sezonach, takich jak np. system wyboru, tak jeśli chodzi o kalendarz wyścigów, musimy się troszeczkę dostosowywać do naszej małej grupy ludzi, ponieważ jeśli paru kierowców w wyniku jakiegoś sztywnego terminu ma wypaść z wyścigu, musimy pomyśleć, jak to inaczej rozegrać, aby mieć możliwość zabawy w większym gronie. Dlatego też istnieje wątek przerwy wakacyjnej GP1979, który pozwala na wypowiedzenie się użytkowników w tym temacie. Użytkownicy nie wypowiadają się, więc najprawdopodobniej nic się w kalendarzu nie zmieni. Apeluję do niektórych, chcących sztywnych reguł, żeby wykazywali więcej elastyczności i mieli świadomość, że jesteśmy ciągle niedużą ligą. Naszym atutem jest jednak to, że jesteśmy najbardziej międzynarodową ligą w Polsce, a stało się tak dlatego, że jesteśmy elastyczni w podejściu do pojedynczego gracza. I dlatego taki Rusty z Indianapolis może uczestniczyć w kwalifikacjach o innej porze niż jest to przewidziane regulaminem. I każdy jest zadowolony.

Jeśli chodzi o brak zmian - na pewno nie przewidujemy zmian w systemie wyboru aut w GP1979. Do końca sezonu na 99% będzie on obowiązywał, choćby z tego względu, że większość kierowców dobrze sobie z nim radzi i nie ma zastrzeżeń. A niektórych to wręcz przyciągnęło do naszej ligi.

Po czwarte - Fireball.
Nie wszystko robię sam, ale prawdą jest, że około 90% na stronie to moje dzieło. Do tego dochodzą obowiązki w przełączaniu serwera. Niestety, jeśli chodzi o dostęp do serwera dedykowanego, tylko ja mogę to robić. Mogę jedynie upoważnić kogoś i dać hasło na serwer gry, w celu przewijania sesji, aplikowania kar wagowych, startowania wyścigów, itd. Nie ma problemu. Jeśli chodzi o dostęp do zaplecza strony Simracers, również nie chciałbym nikogo obarczać obowiązkiem pisania i redagowania newsów, bo tak naprawdę obejmuję to z łatwością. Mówię o stronie technicznej. Tu nie ma potrzeby pomocy. Pomoc jest mile widziana na innym polu, które dotyczy kształtu i wizerunku strony. Każdy, kto zechce zająć się konkretną serią, może dorzucić swoje trzy grosze w zakresie wizualnym - robić bannery, widea, pisać newsy danej serii. Wszystkie te materiały można przesyłać na mojego maila, a ja to jak najszybciej wrzucę na stronę. Jeśli ktoś chce mieć wpływ na GP1979, to może analizować protesty (Komisja Kar) i czuwać nad treningami i nieoficjalnymi krótkimi wyścigami treningowymi (w najbliższy poniedziałek zorganizujemy taki 20-lapowy wyścig na Long Beach. Potrzebny więc plakacik reklamujący newsa w tym temacie (takie coś było w przypadku Zolder). I tutaj każdy z użytkowników lub taki, który chce mieć wpływ na GP1979, może się wykazać. Ostatni pomysł Urosa z plakatami powyścigowymi jest dobry, czekam na gotowe dzieło, zgodnie z tym, co pisałem na shoucie.

Seria WTCC BMW, jak zauważyliście, zaczęła się rozkręcać na dobre i niebawem wystartujemy z nowym sezonem. Wszystko dzieje się na forum, gdzie wspólnie wykuwamy zasady i inne aspekty ścigania się tym jednoautowym modem. Mam już gotowy regulamin, który będzie zamieszczony na stronie. Będzie można się wypowiadać i na to liczę. Jeśli wszystko ustalimy, zostaną wyznaczeni admini serii, którzy obejmą pieczę nad serwerem gry, będą promować serię w sieci, zajmą miejsca w Komisji Kar, a także mogą rozdzielić obowiązki między siebie. Na pewno fajnie byłoby mieć kogoś od relacji po wyścigu, a także od krótkich filmów. Wszystkie takie materiały idą w świat i sprawiają, że ludzie chcą się do nas przykleić. Filmiki Walera w GP9179 są świetnym tego przykładem. I tak powinno być w WTCC. Czekamy także na kogoś, kto będzie pisał relacje po wyścigach GP1979, ale z relacjami jest trochę ta trudność, że nie wiadomo, w jakim język je pisać, po polsku czy po angielsku.

Większość zna powody i genezę powstania Simracers. Nasza liga miała się opierać na respektowaniu odrębnych zdań i opinii każdego gracza, miała istnieć na zasadzie "user-friendly", miała być miejscem, które kierowcy wirtualni chętnie odwiedzają i z którym się utożsamiają, jednak bez "sekciarskich" zapędów i działaniach opierających się na jednowładztwie. Muszę jednak przyznać, że taka lekka dyktatura musi istnieć, ponieważ ilu jest użytkowników, tyle jest opinii. Gdyby ligę opierać tylko i wyłącznie na demokracji, nigdy nie wybralibyśmy moda do grania. Czyli musi to wyglądać tak, że liga oferuje pewien pakiet, który trzeba w pewnych ramach zaakceptować lub trzeba poszukać sobie innej ligi, bardziej pasującej do profilu danego użytkownika. Nic na siłę, chociaż oczywiście strata każdego pojedynczego użytkownika jest dla nas dotkliwa.

Reasumując, nie przewiduję żadnych zmian w serii GP1979. Seria WTCC BMW idzie na razie w dobrym kierunku, wspólnie zastanawiamy się nad jej atrakcyjnym startem. Jest za to możliwość zajęcia się trzecią serią Simracers - F3. I na tym polu oczekuję konkretnych propozycji. Jeśli ktoś czuje się na siłach do poprowadzenia tej serii - zapraszam do współpracy. Będzie można się wykazać inwencją, talentami, itp.

Pozdrawiam wszystkich użytkowników i zapraszam do dyskusji nad kształtem ligi. Proszę tylko o wypowiadanie się na forum, ponieważ shout służy luźnym przemyśleniom i większość pomysłów tam zaproponowanych ginie.

Fireball
Główny Admin Simracers

P.S.: Do GPDAS - nie czuję się na siłach, aby przetłumaczyć to na język angielski. Obcojęzyczni gracze (Uros) muszą więc opierać się na tym, co mu przekażecie.
Last Edit: 8 years 1 month ago by Marek Archipow [Fireball].

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Time to create page: 0.082 seconds
Powered by Kunena Forum